Windows访问网络共享失败解决办法

网络错误
Windows 无法访问 192.168.200.121 请检查名称的拼写。否则,网络可能有问题。要尝试识别并解决网络问题,请单击“诊断”。
查看详细信息——————————————————————————-诊断(D)———-取消—————————

解决:

1
2
//cmd
net use \\地址 密码 /user:用户